Otpadna ulja

strelica prema dolje

U kategoriju otpadnih ulja spada svako ulje koje se više ne može koristiti za svoju prvobitnu namjenu. Bez obzira na porijeklo – biljno, životinjsko, mineralno, sintetično, industrijsko, izolacijsko ili termičko – svako ulje jednom postaje otpadno pa ga treba odlagati na ispravan i ekološki način.

strelica prema dolje

Vrste otpadnih ulja su otpadno jestivo i otpadno mazivo ulje. Nakon prikupljanja i adekvatne oporabe postaju vrijedna sirovina za energetska i proizvodna postrojenja.

strelica prema dolje

Kao posebna vrsta otpada, ulja se moraju prikupljati u za to predviđene spremnike, a Tehnomobil kao ovlašteni sakupljač dalje ih zbrinjava i šalje na predobradu za daljnje korištenje. Proces gospodarenja otpadnim uljima obuhvaća nekoliko postupaka:

Sakupanje ulja

Sakupljanje

Sakupanje ulja

Oboraba

Sakupanje ulja

Ponovna uporaba

Kao i kod EE otpada, ova ulja podliježu brojnim pravilnicima i zakonima, a sve s ciljem očuvanja zdravlja i okoliša.

slika otpada

Otpadno jestivo ulje

Obuhvaća sva ona ulja koja su produkt ugostiteljske, turističke, industrijske, zdravstvene i druge javne djelatnosti. Ova ulja smatraju se biorazgradivim neopasnim otpadom. Njihovom regeneracijom i oporabom nastaje vrijedna sirovina za proizvodnju bio dizela. Zbrinjavanjem ove vrste ulja osiguravamo neometano funkcioniranje brojnih djelatnosti i očuvanje infrastrukture.

kontakt

Kontakt

Kontakt

  • +385 91 681 8412
  • +385 20 681 841
  • tehnomobil.ee-otpad@a1net.hr